Innlegg: Går glipp av gode ideer med digitale møter

Mange har opplevd store fordeler med hjemmekontor de siste to årene. I USA sier 75 prosent av ansatte at de ønsker å jobbe hjemmefra minst en dag i uken etter pandemien, og det er all grunn til å tro det samme gjelder her til lands, et ønske som vil prege arbeidslivet fremover.

(Under er en noe lenger versjon av kronikken, med referanser. Vi måtte kutte den litt for DN).

Hva skjer med kreativiteten vår på Teams?

Njål Andersen, Førsteamanuensis, Institutt for internasjonal forretningsdrift, NTNU og

Morten Juel Hansen, PhD Stipendiat, Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI.  

 

Mange har opplevd store fordeler med hjemmekontor de siste to årene. I USA sier 75% av ansatte at de ønsker å jobbe hjemmefra minst en dag i uken etter pandemien1 og det er all grunn til å tro det samme gjelder her til lands og at dette ønske vil prege arbeidslivet fremover. Samtidig har flere opplevd og reflektert over hva de taper jobbmessig ved å kommunisere med kollegaer digitalt. En rapport om arbeid på hjemmekontor, utarbeidet av Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet på oppdrag av Arbeids- og inkluderingsdepartementet3, viser at ansatte opplever lavere grad av læring, kreativitet og fellesskapsfølelse gjennom digitale møter. Med økt bruk av hjemmekontor ligger det en mulighet til å ta i bruk beste praksis for kreativitet og innovasjon, en driver for produktivitet. For å lykkes med dette, er det viktig å forstå den kreative prosessen.

Vi vet at individer er flinkere enn grupper til å idémyldre om enkle ting ad gangen, men så snart det dreier seg om mer kompleks ide generering, der det er flere baller i luften, der en ide påvirker en annen, er grupper overlegne8. En flernasjonal studie publisert denne uken i det prestisjetunge tidsskriftet Nature viser at møter som holdes på digitale plattformer som Teams og Zoom, har en negativ effekt på denne form for kreativ ideskaping4. Forklaringen ligger i at å kommunisere via skjerm gir et smalere kognitivt fokus, der oppmerksom

heten oftest blir trukket mot et bilde på en skjerm. Dette kan være alt fra en digital whiteboard, presentasjon eller et panel med ansikter (inkludert sitt eget!), som vises en ad gangen. Diskusjon blir gjerne erstattet med en serie monologer. Dette trekker vekk fra kompleks ide-generering. Når man møtes fysisk er det ofte muligheter til å tegne på en tavle, flip-over eller lignende – skriblerier som forblir synlige. De som er i rommet kan raskt flytte fokuset rundt på forskjellige ting, fra ideer på ark som ligger strødd, til andres kroppsspråk ansiktsuttrykk og det som er på storskjerm. Samtidig blir informasjon delt og mottatt på flere måter, gjerne flere ting samtidig hvorav mye er ikke-verbalt. I en sånn setting er det lettere for den enkelte å assosiere fritt, hvilket kan føre til nye ideer og innsikt. Den som presenterer ideen kan raskt flytte blikket fra skjerm eller whiteboard til de andre på møtet, hvilket i tillegg skaper en fellesskapsfølelse. Dette fungerer sjelden med delt skjerm på Teams, der ingen vet hvem som ser på hverandre eller noe annet.

Den flernasjonale studien ble utført i en laboratoriesetting, der tekniske løsninger var kontrollert. Men det er all grunn til å tro at den komplekse kreativiteten som krever interaksjon bare blir enda mer redusert i digitale møter. Slik som når minst en av partene har dårlig nettforbindelse og lyd og bilde hakker. Eller, når noen roper til den integrerte mikrofonen på laptopen; de som lytter blir slitne, både av lyden og av ikke helt å høre hva den enkelte sier, når flere snakker samtidig. Enda verre er det med møter der noen sitter i samme rom, mens andre forsøker å følge med digitalt. Her må de som sitter sammen fysisk, gjerne begrense sin interaksjon og hurtighet på utvekslinger for å unngå, at de som følger digitalt faller av eller opplever å bli glemt. I alle disse møtesituasjonene, er man prisgitt en digital-kompetent møteleder.

I studien så forskerne også på hvordan best evaluere kreative ideer og velge hvilke man bør satse på. For denne type oppgaver fungerer digitale møteplasser minst like effektivt som i person. Forklaringen på dette kan ligge i det sosiale, der utsagn eller ikke verbale signaler kan lede til konformitet, særlig når en kollega eller leder i gruppen gir sin mening tidlig i prosessen. Ved å jobbe digitalt kan gruppemedlemmer jobbe mer anonymt og skru av fra å få signaler eller informasjon fra andre gruppemedlemmer, frem til de har gjort seg opp en egen mening6.

En konklusjon vi trekker fra denne forskningen er hvor viktig det er å legge møter der deltakerne skal komme frem til komplekse kreative ideer og løsninger, til tider man kan møtes fysisk, og heller legge analysen og vurderingen av ideene til hjemmekontoret og digitale møter. Forskning innen organisasjonspsykologi har vist at innovasjon er resultatet av kreative assosiasjoner, etterfulgt av en utvelging av ideene som kan være spesielt interessante og nyttige8. Vellykkede team endrer sin kommunikasjonsatferd over tid ved å veksle mellom individuelt arbeide, ansikt-til-ansikt-møter og digitale møter. I en sammenlikning mellom nominelle grupper, der individer idémyldrer enkle problemer isolert, og interaktive grupper, der individer idémyldrer komplekse problemer kollektivt, er hybridstrategier både mer effektive og produktive.

Samlet sett, peker forskningen på et mer generelt poeng. I det daglige arbeidet er oppgaver sammensatte, og konsekvensen av hjemmekontor og arbeid via digitale møteplasser kan ha forskjellig effekt på de forskjellige delene av oppgaven. Når vi skal finne gode løsninger for den hybride arbeidshverdagen må vi unngå antakelser, «sannheter» og enkle analyser, og vurdere hver del av arbeide vårt, og legge de forskjellige delene der vi kan utføre dem best mulig.

 

 

  1. https://hbr.org/2021/08/dont-force-people-to-come-back-to-the-office-full-time
  2. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/hjemmekontor-gir-mindre-stress-men-utfordrer-grensen-mellom-arbeidstid-og-fritid/id2909940/
  3. https://www.nature.com/articles/s41586-022-04643-y?fbclid=IwAR2X-g0G_joVQkgFwpALLH3JAzns1GJkoxRMbMENBXaH7l-_Iy6yWKjXr94
  4. https://hbr.org/2002/08/creativity-under-the-gun
  5. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/009365096023001001
  6. https://psycnet.apa.org/record/1969-15260-001
  7. https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=54901

Image by Colin Behrens from Pixabay

Share This